dPlan Design
(Planlegging)

for prosjektering og tidligfase

Book demo

dPlan Design

Premisset for en god prosjektgjennomføring legges i god planlegging. Typisk vil det i en planleggingsprosess komme opp elementer som enten kan kategoriseres som beslutninger, aktiviteter eller risiko. Planleggingsarbeidet bør struktureres rundt de beslutningene som er nødvendig for å komme fram til prosjektets endelige leveranse. Beslutninger er motoren i ethvert prosjekt. Det er beslutningene som driver prosjektet framover. En beslutning vil være avhengig av andre beslutninger. Disse avhengighetene må dokumenteres som del av planleggingsprosessen. Beslutninger fattes på ulike nivåer i prosjektorganisasjonen. Noen beslutninger fattes av prosjektmedarbeider alene, andre fattes av prosjektleder og andre må besluttes av prosjekteier/kunde. Å identifisere hvem som skal fatte en beslutning er derfor en viktig del av planleggingen. Til hver beslutning må det beskrives hva som skal være beslutningsgrunnlaget. Beslutningsgrunnlaget vil være et eller flere dataobjekt (notater, regneark, presentasjoner og tegninger) som skal tilgjengelig gjøres for beslutningstager.

Til hver beslutning må det fastsettes en metode for å fatte beslutningen. Dette kan være fra den enkleste beslutning, der en prosjektmedarbeider anbefaler en løsning, til mer omfattende beslutninger som inkluderer prosjekteier/kunde. Beslutningsmetode må avklares i planleggingsfasen. Et sentralt poeng her er å sikre at beslutningstagere er til stede og er forberedt når en beslutning er planlagt fattet. Eksempler på beslutningsmetode er allerede planlagte ledermøter eller det kan være beslutningsmøter som er lagt opp etter prosjektets gjennomføringstakt. I større prosjekt kan en beslutningsmetode være samtidig prosjektering er prosjektdeltagere og beslutningstagere møtes i godt planlagte møter som kan vare fra en til tre dager.

Vi tar prosjektledelse på alvor og vet at ulike deler av prosjektarbeidet krever ulik funksjonalitet

dPlan
Construction
(Oppfølging)

For bygging og gjennomføring

dPlan
Portfolio
(Oppfølging)

For ledelse av en portefølje av prosjekter

dPlan
Analyse
(Læring)

For prediksjon og analyse

Kom i gang med dPlan!

Kontakt oss og book en demo